Jimmy Kimmel Live!

Lily Tomlin

Jane Fonda

Rita Moreno

Sally Field

Sharecare / Rita Moreno

Rita Moreno

Sharecare / Rita Moreno

Rita Moreno